• Register
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

วัดสระเกศ.คอม

You are here: Home อดีตเจ้าอาวาส

อดีตเจ้าอาวาส

อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

E-mail
User Rating: / 3
PoorBest 

 

02

 

 

 

06

พระราชาคณะที่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศมาแต่ก่อนนั้นที่มีจดหมายเหตุแลพอที่จะสืบทราบความได้มีลำดับดังนี้คือ

สมเด็จพระวันรัต (อาจ)

เป็นพระราชาคณะมาแต่ในรัชกาลที่ ๑ แต่จะเป็นตำแหน่งใดก่อนไม่ทราบปรากฏในบัญชีพระสงฆ์นั่งหัตถบาศ เมื่อกรมพระราชวังหลังทรงผนวช เมื่อ ณ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำปีจอ จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๖๔ พุทธศักราช ๒๓๔๕ เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระพรหมมุนีอยู่แล้วถึงรัชกาลที่ได้เลื่อน เป็นพระพิมลธรรมแล้วได้เป็น สมเด็จพระวันรัตเมื่อปีชวด อัฐศก จุลศักราช ๑๒๗๘ พุทธศักราช ๒๓๕๙ คราวเดียวกับเมื่อทรงตั้ง สมเด็จพระวันรัต (มี) วัดราชบูรณะ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ต่อมาไม่ช้า เมื่อสมเด็จพระสังฆราช (มี) สิ้นพระชนม์ ในปีเถาะ เอกศก จุลศักราช ๑๑๘๑ พุทธศักราช ๒๓๖๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชดำริ จะทรงตั้งสมเด็จพระวันรัต (อาจ) เป็นสมเด็จพระสังฆราชโปรดให้แห่ไปอยู่วัด มหาธาตุแล้ว แต่เกิดอธิกรณ์ ต้องออกจากที่พระราชาคณะไปอยู่ที่วัดแหลม ( ปัจจุบันคือวัดเบญจมบพิตร)

สมเด็จพระวันรัต (ด่อน)

เห็นจะเป็นพระราชาคณะมาแต่ในรัชกาลที่ ๑ เหมือนกันแต่จะเป็นที่ใดก่อนไม่ทราบปรากฏนามเป็นที่พระเทพโมฬี อยู่วัดหงส์ เมื่อในรัชกาลที ๒ ได้เลื่อนเป็นพระพรหมมุนี แล้วเลื่อนเป็นพระพิมลธรรมเมื่อปีชวด อัฐศก จุลศักราช ๑๑๗๘ พุทธศักราช ๒๓๕๙ แต่อยู่วัดหงส์ ครั้นสมเด็จพระวันรัต (อาจ) ไปอยู่วัดมหาธาตุ จึงโปรดให้ พระพิมลธรรม (ด่อน) ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ แล้วเลื่อนที่เป็นสมเด็จพระวันรัต เมื่อปีเถาะ เอกศก จุลศักราช ๑๑๘๑ พุทธศักราช ๒๓๖๒ ครั้นเมื่อสมเด็จพระสังฆราช (ศุขญาณสังวร) ซึ่งได้เป็นสมเด็จพระ สังฆราชต่อสมเด็จพระสังฆราช (มี) สิ้นพระชนม์ เมื่อปีมะเมีย จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๘๔ พุทธศักราช ๒๓๖๕ พระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงโปรดให้แห่สมเด็จพระวันรัต (ด่อน) ไปอยู่วัดมหาธาตุแล้วทรงตั้ง เป็นสมเด็จพระสังฆราช อยู่มาจนถึงรัชกาลที่ ๓

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนธิ์)

อยู่วัดสระเกศ มาแต่เดิม ได้เป็นพระราชาคณะที่ พระญาณวิริยะ เมื่อรัชกาลที่ ๒ จนถึงรัชกาลที่ ๓ ได้เป็นที่ พระพรหมมุนี แล้วเลื่อนขึ้นเป็น พระพุฒาจารย์ เมื่อปีเถาะ เบญจศก จุลศักราช ๑๒๐๕ พุทธศักราช ๒๓๘๖ ถึงรัชกาลที่ ๔ โปรดให้เลื่อนยศเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่อปีกุญ ตรีศก จุลศักราช ๑๒๑๓ พุทธศักราช ๒๓๙๔ อยู่มาจนปลายรัชกาลที่ ๔ ในเวลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนธิ์) เป็นเจ้าอาวาสนั้น มีพระราชา คณะอีกองค์หนึ่ง คือ พระประสิทธิสุตคุณ (น้อย) เป็นเปรียญเอกอยู่วัดสระเกศมาแต่เดิมลาสิกขาเมื่อรัชกาลที่ ๔ ไปทำราชการในกรมพระอาลักษณ์ ได้เลื่อนยศโดยลำดับจนเป็นพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) ได้เป็น อาจารย์ของเจ้านายแลข้าราชการเป็นอันมาก

พระบวรวิชา ( เขียน)

เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระในวัดสระเกศมาแต่รัชกาลที่ ๓ ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนธิ์) ครองพระอาราม กับ พระธรรมทานาจารย์ (พึ่ง) เดิมเป็นพระครูปลัดของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนธิ์) ถึงแก่มรณภาพในรัชกาลที่ ๔ ทั้ง ๒ องค์

ในรัชกาลที่ ๕ ไม่มีพระราชาคณะผู้ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสครองวัดสระเกศ โดยปรกติมักจะมี

พระราชาคณะ ๒ องค์ ฝ่ายคันถธุระองค์หนึ่ง เป็นที่พระธรรมทานาจารย์ ฝ่ายวิปัสนาธุระองค์หนึ่ง

เป็นที่พระวินยานุกูลเถระ ใน ๒ องค์นี้ ถ้าองค์ไหนพรรษามากกว่า ได้ครองกฐิน มีลำดับมาดังนี้

พระวินยานุกูลเถระ (ศรี)

เดิมเป็นปลัดของพระบวรวิชา (เขียน) ครองพระอารามพร้อมกับ พระธรรมทานาจารย์ (ภู่) เดิมเป็นปลัดของพระธรรมทานาจารย์ (พึ่ง) ได้เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระภาวนาโกศล ก่อนแล้ว จึงเลื่อนเป็นพระธรรมทานาจารย์

พระธรรมทานาจารย์ (จุ่น)

เดิมเป็นปลัดของพระธรรมทานาจารย์ (ภู่) ครองพระอารามพร้อมกับ พระวินยานุกูลเถระ (ยา) เดิมเป็นปลัดของพระวินยานุกูลเถระ (ศรี)

พระวินยานุกูลเถระ (เม่น)

เดิมเป็นอาจารย์อยู่ในวัดสระเกศ เป็นพระราชาคณะ เมื่อในรัชกาลที่ ๕ ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ ย้ายไปอยู่วัด สังเววิศยาราม ครองพระอารามพร้อมกับพระธรรมทานาจารย์ (หรุ่น) เดิมเป็นสมุห์ของพระธรรมทานาจารย์ (จุ่น) แล้วได้เลื่อนเป็นพระครูวิหารกิจจานุการ ในตอนนี้พระปิฎกโกศล (อยู่ เปรียญเอก) เป็นพระราชาคณะในวัดสระเกศอีกองค์หนึ่ง

พระเทพเวที (น่วม)

เดิมเป็นเปรียญอยู่วัดบพิตรภิมุข ในรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นพระราชาคณะที่ พระนิกรมุนี แล้วเลื่อนเป็น พระราชโมลี แล้วเป็นพระเทพเวที มาเป็นเจ้าอาวาสครองวัดสระเกศในรัชกาลที่ ๖ เมื่อปีฉลู เบญจศก จุลศักราช ๑๒๗๕ พุทธศักราช ๒๔๕๖ แล้วเลื่อนเป็น พระธรรมปิฎก ครองวัดต่อมาจนถึงมรณภาพเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๗

พระเทพเวที (อยู่ เปรียญเอก ๙ ประโยค)

ในรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นพระราชาคณะที่ พระปิฎกโกศล ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ เลื่อนเป็น พระราชเวที แล้วเป็น พระเทพเวที ได้เป็นเจ้าอาวาสครองวัดสระเกศ เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๗

พระธรรมเจดีย์ (เทียบ) ครองวัดระหว่าง พุทธศักราช ๒๕๐๙ - ๒๕๑๓

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว ) ครองวัดระหว่าง พุทธศักราช ๒๕๑๓ - ปัจจุบัน