• Register
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

วัดสระเกศ.คอม

You are here: Home Dhamma corner การไหว้พระก่อนนอน การทำบุญบ้าน

การทำบุญบ้าน

E-mail
User Rating: / 3
PoorBest 

การทำบุญบ้าน

เจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเช้าหรือเพลตามแต่จะกำหนด  การทำบุญบ้านนิยมนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์  ๙ รูป หากสถานที่ไม่สะดวกจะนิมนต์ ๗ หรือ ๕ ก็ได้ เตรียมจตุปัจจัยไทยทานถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์

(๑)  เมื่อได้เวลาเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วกราบ  ๓  หน

(๒) พิธีกรอาราธนาศีล

คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง  ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะปัญจะ     สีลานิ     ยาจามะ

ทุติยัมปิ     มะยัง    ภันเต   วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะ  สะหะปัญจะ   สีลานิ   ยาจามะ

ตะติยัมปิ     มะยัง     ภันเต   วิสุง     วิสุง    รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ   ปัญจะ สีลานิ  ยาจามะ

(พระสงฆ์ว่า นะโม ๓ จบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมะสัมพุทธัสสะฯ (ว่าตาม)

(ว่าตาม)     พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา  เวระมะณี   สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสมิจฉาจารา เวระมะณี   สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา  เวระมะณี  สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา   เวระมะณี  สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

(พระสงฆ์สรุปศีล) อิมานิ  ปัญจะสิกขาปะทานิ  สิเลนะสุคะติง   ยันติ สิเลนะ  โภคะสัมปะทา   สีเลนะ   นิพพุติง    ยันติ    สีลัง  วิโรธะเย ฯ

 • (๔) จากนั้น พิธีกรอาราธนาพระปริตร

คำอาราธนาพระปริตร

วิปัตติปะฏิพาหายะ             สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะทุกขะวินาสายะ                       ปะริตตัง  พรูถะ มังคะลังฯ

วิปัตติปะฏิพาหายะ             สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะภะยะวินาสายะ                       ปะริตตัง  พรูถะ มังคะลังฯ

วิปัตติปะฏิพาหายะ             สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะโรคะวินาสายะ                        ปะริตตัง  พรูถะ มังคะลังฯ

ต่อจากนี้  พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์    เจ้าภาพตั้งใจฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์    เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ไปจนถึงบท  นะโมการะอัฏฐะกะคาถา  ซึ่งมีเนื้อความว่า

นะโม อะระหะโต สัมมา                  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

นะโม อุตะมะธัมมัสสะ                    สะวากขาตัสเสวะ เตนิธะ

ฯลฯ

พิธีกรจุดเทียนชนวนส่งให้ เจ้าภาพรับเทียนชนวนไปจุดเทียนที่ขันน้ำมนต์  ส่งเทียนชนวนคืนให้พิธีกร  แล้วยกขันน้ำมนต์ถวายพระสงฆ์ที่เป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์

การจุดเทียนน้ำมนต์ควรจ่อที่ใส้เทียนจนเห็นไฟติดดีแล้วจึงเอาออก   ส่งเทียนชนวนคืนให้พิธีกร จากนั้นกลับไปนั่งที่เดิมฟังเจริญพระพุทธมนต์ไปจนจบ

(๔) เจ้าภาพถวายข้าวพระพุทธ  การบูชาข้าวพระพุทธตามธรรมเนียมโบราณที่มีมาแต่เดิมนั้น ไม่ใช่ถวายให้พระพุทธเจ้าฉัน  แต่ถวายในฐานะเป็นเครื่องสักการะบูชาอย่างหนึ่ง เสมือนหนึ่งบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน

คำบูชาข้าวพระพุทธ

อิมัง  สูปะพะยัญชะนะ  สัมปันนัง   สาลีนัง  โภชะนัง  สะอุทะกัง  วะรัง  พุทธัสสะ  ปูเชมิฯ

คำลาข้าวพระพุทธพุทธ

(ใช้หลังจากเสร็จพิธีทำบุญแล้ว)

เสสัง  มังคะลัง  ยาจามิ

(๕)  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๙ รูปที่เจริญพระพุทธมนต์

(๖) หลังจากพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว  ถวายจตุปัจจัยไทยทาน  แด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์เรื่อยไปโดยลำดับจนครบทั้ง ๙ รูป

(๘) กรวดน้ำรับพร

(๙) พระสงฆ์อนุโมทนา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์  เป็นอันเสร็จพิธี

(๑๐)  หากทำบุญขึ้นบ้านใหม่  นิยมนิมนต์ให้พระสงฆ์เจิมบ้านด้วย

ที่มาจากหนังสือ ลูกผู้ชายต้องบวช ผู้แต่ง ญาณวชิระ